Sala Kokoro – Thomas Neukirch (Como Alfredo por su casa) (23/10/23)